Deelnemers LinC 2

Hieronder staat de tweede groep die het LinC-programma heeft doorlopen. Twee keer zo groot als de eerste groep!

Bob Brandsen

Productieleider Nationale Opera & Ballet

Wat een kans om samen elkaar en de sector te versterken! De kans om met elkaar bij te dragen aan innovatie in ons culturele landschap zonder de essentie te verliezen. Ik zie in LinC2 een uitstekende mogelijkheid mijn passie voor mijn werk te delen met anderen in de sector, tot nieuwe inzichten te komen, te realiseren, te groeien als professionals en mens.

Corine Overvest

Juist nu is het van belang om als culturele sector nieuwe wegen te gaan bewandelen. Ik hoop dat we door het LinC programma een verschil kunnen gaan maken.  Ik kijk er naar uit om deel uit  te maken van een netwerk van belanghebbende personen in de culturele sector die elkaar kunnen ondersteunen en inspireren, maar ook verbindingen met elkaar aangaan.

Dimphy Schreurs

Hoofd Publiek & Educatie bij Museum Catharijneconvent

Meer samenwerken, delen van kennis en ervaring en elkaar inspireren tot vernieuwende plannen die de culturele sector sterker en meer zichtbaar kunnen maken.

Esther Lubberding

Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier, hou je niet tegen
het water vindt er altijd een weg omheen.

(uit een gedicht van Bram Vermeulen)

Esther Vossen

Adviseur kunstbeleid Altrecht GGZ / curator Het Vijfde Seizoen

Om het maatschappelijk draagvlak voor de cultuursector te versterken, is het nodig dat kunst zich verbindt met nieuwe publieksgroepen en andere maatschappelijke sectoren. Hoe kan zij deze verbinding aangaan zonder haar eigenheid te verliezen?  Welke nieuwe posities voor individuele kunstenaars en de cultuursector brengt deze ontwikkeling voort? Binnen LinC wil ik mijn visie en ervaring hieromtrent delen met collega’s en dit onderwerp verder uitdiepen.

Frederique Westera

Directeur Stichting Openbare Bibliotheek Raalte / Olst-Wijhe / Ommen

De culturele sector helpt de maatschappij bij de zoektocht naar een nieuwe orde door uit te dagen, te inspireren en betekenis te geven. We maken dit waar door, veel meer dan voorheen, verbinding met die maatschappij te zoeken. We werken onderling samen en zoeken ook buiten onze sector de samenwerking. Door het koppelen van maatschappelijke waarden creëren we nieuwe. Bij het ontwikkelen en uitvoeren betrekken wij afnemers en stakeholders. We laten los en grijpen kansen.

Georges Elissen

Projectleider bestuurlijke ontwikkeling Gemeente Amersfoort

Archieven en erfgoedinstellingen hebben te maken met veelal dezelfde uitdagingen en opgaven. De noodzaak tot ontplooien van cultureel ondernemerschap en breder, participatiever publieksbereik, zowel digitaal als fysiek. Ik wil met en van de andere collega`s binnen LinC leren en deze kennis ten goede laten komen voor de erfgoedbranche.

Heleen Volman

Artistiek leider Dans Brabant

We leven in een bijzonder tijdsgewricht waarin grote veranderingen invloed hebben op de rol van de kunsten en ook de culturele sector volop in beweging is. Een open blik, uitwisselen, delen en samenwerken zijn van belang om die beweging richting te geven en de waarde van kunstenaars en hun werk zo krachtig mogelijk uit te dragen.

Hendrik-Jan Houtsma

directeur-bestuurder VRIJDAG

Cultuur zit in de hoek waar de klappen vallen en is te afhankelijk van subsidies. Mijn ambitie is om cultuur relevanter voor mens en maatschappij te maken. Daarvoor verbetert cultuur haar dienstbaarheid aan de samenleving, toegankelijkheid, imago, flexibiliteit, verdienmodel en ondernemerschap.

Irene Pronk

Kwartiermaker/producent Rotterdam Creative Company

In de transitietijd waarin Nederland verkeert is het tijd om met de culturele sector te onderzoeken hoe we, door het loslaten van oude principes en instituten, opnieuw durven kijken naar hoe kunst en cultuur van nut kunnen zijn voor de samenleving van de toekomst. Ik draag graag bij aan een krachtig hernieuwd veld waarin we door nieuwe verbindingen als sector een voorbeeld en inspiratiebron kunnen vormen voor een ondernemend creatief Nederland.

Janwillem Toebes

Ik hoop door mijn deelname aan LinC een veelvoud aan nieuwe, nog onontdekte inzichten te verkrijgen om uiteindelijk een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het culturele landschap in al zijn facetten. Mijn motto: Zonder kunst geen cultuur.

Jelle Bouwhuis

Een goede manier om goede kunst en kunstinstellingen sterker te verbinden met de maatschappij.

Jorgen Karskens

Stafmedewerker Beeldende Kunst Amsterdams Fonds voor de Kunst

Mijn missie is naar mogelijkheden zoeken cultuur op een hedendaagse manier te presenteren en financieren: als genetwerkte, vloeibare en beklijvende beelden en activiteiten die midden in de samenleving staan. De intrinsieke kracht van kunst en publieksbereik zijn hierbij randvoorwaarden.

Kirsten Ruber

Kunst en cultuur creëren een spanningsveld, ze zorgen ze voor discussie, vooruitgang en ze creëren een breder inzicht. Helaas worden K&C vaak te beperkt benaderd en te vaak onterecht op een sokkel gezet. Ik denk dat de sector een brug kan slaan door meer samen te werken met andere sectoren. Ik zie het als mijn missie om de toegevoegde waarde van Kunst en Cultuur concreet te maken voor andere sectoren. Het LinC programma biedt mij de kans mijn eigen blikveld te verruimen, kennis met elkaar te delen en heel veel inspiratie op te doen.

Lieke Timmermans

Teamleider marketing en communicatie Tivoli Vredenburg / Eigenaar Bureau Timmermans

Herman de Coninck zei ooit: ‘Ik zou de poëzie willen populariseren, zonder haar ingewikkeldheid op te geven.’ Mijn motto is daarop gebaseerd: ik wil de cultuur bij een groot publiek onder de aandacht brengen, zonder haar ingewikkeldheid op te geven.

Lotte Sprengers

Coördinator afdeling fotografie & docent Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag

De uitwisseling die LinC initieert heeft in potentie een aanzienlijke slagkracht. Ik kijk ernaar uit betrokken te zijn bij het vinden van een antwoord op het veranderende kunstklimaat.

Maarten van der Meer

Directeur MVDM en Stichting Future Society

Leiderschap in Cultuur biedt me de mogelijkheid om samen met een nieuwe lichting leiders uit het culturele veld te komen tot nieuwe ideeën en oplossingen op zowel het artistiek-inhoudelijke als het organisatorische en zakelijke vlak voor de sector. Daarbij staat wat mij betreft centraal het durven breken met tradities en gewoontes, het zoeken van oplossingen door reflectie met collega’s en het aangaan van nieuwe verbindingen.

Marelie van Rongen

Algemeen directeur Oerol

In een tijd waar het maatschappelijk en financiële draagvlak voor cultuur versterking nodig heeft is dit programma voor mij meer dan actueel. Niemand van ons werkt in deze sector voor het geld. Het is ons om iets anders te doen. En het vangen en overbrengen van dat ‘iets anders’ is mij persoonlijk en ons als culturele sector samen nog onvoldoende gelukt. Ik ga me inzetten om elkaars blinde vlekken bloot te leggen, elkaar en onszelf te bevragen,  uit te dagen en te inspireren om zo tot nieuwe vormen van leiderschap te komen. Inspirerend maar ook praktisch leiderschap. Om zonder zendings- of geldingsdrang de verbeeldingskracht van de kunst optimaal een plek te geven in de samenleving (Amen…)

Marianne van de Velde

Directeur Music Matters

De wereld is continu in beweging en kunst en cultuur is daar onlosmakelijk onderdeel van. Dat maakt mijn (en ons) werk zo leuk! Maar het vraagt ook dat je scherp blijft, nieuwe kansen blijft ontdekken, flexibel bent. Daarom doe ik mee aan LinC, want dat helpt mij om daarin te groeien.

Martin Hoorweg

projectcoördinator Stichting Bureau Haagse Galeries en zelfstandige

Als cultureel omnivoor en bedrijfskundige, met een specialisatie in kunst en (online) marketing en communicatie, probeer ik twee uiterste te combineren. In het LinC-programma hoop ik mijn arsenaal en kennis van inspirerende praktijkvoorbeelden te verwijden en verdere samenwerking in en buiten de sector te ontdekken.

Maurice Dujardin

Directeur de NWE Vorst

De omslag die we in de culturele sector moeten maken is zorgen dat we het heft in eigen hand nemen en voorop in de strijd gaan. Juist kunstenaars kunnen als geen ander een tijdgeest doorgronden en omzetten in verbeeldende vormen die de samenleving een grote dienst kunnen bewijzen. Ik zie het als mijn grootste ambitie om kunst en cultuur zo belangrijk mogelijk te maken in onze snel veranderende samenleving. Ik verwacht dat het programma van LinC me inspiratie en nieuwe inzichten geeft zodat ik hiervoor tot een nieuwe aanpak kan komen in mijn dagelijkse werk.

Minke Schat

Hoofd Publiek Museum De Lakenhal

Het belang van behoud van maatschappelijk draagvlak voor cultuur en het zoeken van nieuwe verhoudingen met het publiek en met de samenleving binnen de culturele sector, is een van mijn speerpunten. Mijn ambitie is een zo groot mogelijk publiek te bedienen én commercieel ondernemend zijn door continue de ‘gouden driehoek’ cultuur, kennis (wetenschap) en economie op te zoeken. Met Leiderschap in Cultuur verwacht ik nieuwe verbindingen te kunnen leggen, door samen te leren en werken met gelijkgestemden om zo tot nieuwe visionaire inzichten te kunnen komen.

Mirjam Terpstra

Vanuit mijn persoonlijke passie voor kunst en cultuur, wil ik graag bijdragen aan een sterke, slagvaardige culturele sector. De overheid legt steeds meer nadruk op ondernemerschap en maatschappelijke legitimering. Als sector lijken we nog weinig tools en weerwoord te hebben op deze ontwikkelingen. Mijns inziens kunnen we meer vanuit waarde communiceren. Niet alleen door economische of sociaal/maatschappelijke motieven aan te halen, maar ook door het inhoudelijke debat aan te gaan, buiten gebaande kaders te denken en steeds weer nieuwe wegen te bewandelen.

Miryam van Lier

Hoofd drama, jeugd en podiumkunsten Mediafonds / eigenaar Textus, advies- en tekstbureau voor kunst en cultuur

Leiderschap in cultuur is voor mij is zorgen dat inhoud, vorm en missie van een culturele instelling of initiatief tot een betekenisvol wederkerig proces leiden tussen denkers, makers en publiek. Hiertoe moet steeds opnieuw gekeken worden hoe verschillende artistieke en maatschappelijke domeinen elkaar in verschillende constellaties kunnen verrijken. Hierover hoop ik tijdens LinC II met vele ervaringsdeskundigen na te kunnen denken en ervaringen te kunnen delen.

Monique Ruinen

Consulent Speelfilm Het Nederlands Filmfonds

Het draagvlak in de maatschappij voor kunst en cultuur lijkt op het moment niet groot. Ik ben het oneens met de mensen die de schoonheid, de betekenis en het belang van cultuur ontkennen, maar vind wel dat de branche in de loop der jaren teveel naar binnen gekeerd is geraakt. De sector zal moeite zal moeten doen om de kracht en noodzaak helderder te communiceren en meer aansluiting moeten vinden in de maatschappij. En dan niet vanuit een “Calimero attitude”, maar vanuit een open houding die inspiratie, energie en schoonheid uitstraalt. Ik ben ervan overtuigd dat dat kan en denk dat het Leiderschap in Cultuur en mijn deelname aan dit programma een substantiële bijdrage aan dat proces kan leveren.

Natasja van ’t Westende

Directeur Dancing on the Edge / Eigenaar West-End-Art

Het LinC-programma is voor mij een kans om –met de andere deelnemers- gerichter te onderzoeken hoe inhoud en strategie elkaar kunnen versterken. Leiderschap in Cultuur gaat voor mij over flexibiliteit, uitwisseling en een eigen visie. Over grensoverschrijdend werken en het omarmen van diversiteit in een zoektocht naar nieuwe vormen.

Nico Voskamp

Sales Manager bij Galerie Ron Mandos in Amsterdam

Het is keihard werken in de culturele sector van nu. Samenwerken welteverstaan. Leren van elkaars fouten, niet opnieuw hetzelfde wiel uitvinden, gezamenlijk optrekken en kennis delen waar mogelijk. Met name de aansluiting tussen de kunst- en cultuursector en andere sectoren is en blijft een uitdaging. De meerwaarde van een sterke culturele sector inzichtelijk maken en tegelijkertijd financieel het hoofd boven water houden. Dat kan alleen met elkaar.

Nicole van Vessum

Nicole van Vessum

Artistiek directeur Mobile Arts

Ik hoop dat de deelnemers van LInC nieuwsgierig worden naar en met elkaar. Hierdoor zullen er nieuwe (soorten) samenwerkingen ontstaan waardoor het culturele veld verrijkt zal worden.

Olga Mink

Artistiek directeur Baltan Laboratories

Elke tijd kent zijn eigen bewegingen en omslagpunten. Er is een grote behoefte om buiten de kaders van de eigen tijd, specialisatie en omgeving te denken. Het creëren van verbinding en samenhang in de verzuilde (westerse) wereld is daarom een grote uitdaging. We staan op een kantelpunt; gaan we verder op de oude manier of gooien we het roer radicaal om? Het opnieuw vormgeven van onze maatschappij zorgt voor een dynamisch spanningsveld zowel binnen als buiten de culturele sector. Maar alleen als er wrijving is ontstaat energie, en wordt een vruchtbare bodem gecreëerd voor vernieuwende, duurzame ideeën die daadwerkelijk van betekenis zijn.

Paul Stolwijk

Hoofd subsidiebureau Fonds Podiumkunsten

Leiderschap gaat over verbinden: tussen het artistieke en het zakelijke, tussen het individuele en het gemeenschappelijke. Ik wil in dit traject samen met de andere deelnemers op zoek gaan naar wat ons bindt en wat de culturele sector bindt met de samenleving. Vanuit mijn ervaring bij een gezelschap, een theater en nu een overheidsfonds kijk ik vanuit verschillende gezichtspunten naar de sector. In dit LinC-traject verwacht ik verrast te worden en nieuwe ideeën te verbinden met de dagelijkse praktijk in de culturele sector.

Paul Victor

Cultuur Consultant

Iedereen in de culturele sector moet kunnen vertellen waarom zijn organisatie of werk belangrijk is. Waar sta je voor, wat is de noodzaak en voor wie doe je het? Dit helpt de maatschappelijke waarde van de gehele sector uit te dragen. De economische waarde moet de sector ook kunnen benoemen. Ik zie graag dat we niet langer spreken over subsidies, maar over investeringen, zoals bij andere (mede) door de overheid gefinancierde sectoren wel gebruikelijk is. Dit zal de eigen waardering en de publieke opinie positief beïnvloeden. Ook helpt het bij het vinden van andere investeerders, wat voor de toekomst van cultuur noodzakelijk is.

Robert Schaeffer

Hoofd Programmering Effenaar

(volgt nog)

Sabrina Kamstra

Kunst en cultuur zijn onmisbaar in de samenleving zou je denken, maar de laatste jaren zijn door maatschappelijke veranderingen de middelen en de waardering sterk teruggelopen. Om bij te dragen het tij te keren wil ik mij sterk maken  onverwachte verbindingen en nieuwe samenwerkingsverbanden te creëren.

Sewan Mumcuyan

Directeur Prins 27

Verdieping in maatschappelijk ondernemerschap en hoe dit in alle lagen van een organisatie optimaal vormgegeven en verankerd kan worden.

Sigrid Muusse

Hoe kunnen leidinggevenden in de culturele sector elkaar versterken en inspireren?  De sector staat onder druk. Het vraagt durf, creativiteit en doorzettingsvermogen om mooie producties te blijven maken. Producties die mensen raken en in beweging zetten. Daarover nadenken en een visie ontwikkelen is mijn missie binnen LinC.

Simone Mager

General manager Het Laagland

De kunst van het mogelijk maken.

Suzanne Meeuwissen

Senior beleidsmedewerker Nederlands Letterenfonds

In deze dagen waarin het economisch perspectief regeert, lijken kunst en cultuur al gauw luxegoederen waar de maatschappij niet veel aan heeft. Maar kunst, verbeelding helpt ons juist van de werkelijkheid iets te maken.