Deelnemers LinC 3

Hieronder staat de derde groep die het LinC-programma heeft doorlopen.

Arnoud van Aalst

Directeur/Bestuurder Artiance, Centrum voor de Kunsten

Bestaande conventies, structuren en leertrajecten in de culturele sector moeten worden doorbroken. Directies moeten medewerkers, vrijwilligers, Raden van Toezicht, partners en stakeholders meenemen in verandertrajecten om vervolgens gezamenlijk veranderingen te realiseren. Er moet weer ruimte komen voor experiment en proces.

Foto Arnoud: Marjory Haringa

Bibi Bodegom

LinC is voor mij: Met liefde voor het behoud van het oude, in gedeelde passie en enthousiasme voor erfgoed; geschiedenis en cultuur meer zichtbaar, toegankelijk en beleefbaar maken door met vertrouwen en creativiteit vooruit te kijken en daarbij samen te werken, over de grenzen van de eigen en sector heen.

Elke Smelt

Hoofd marketing en communicatie Koninklijke Schouwburg Den Haag

Meer mensen zouden moeten genieten van het moois dat onze sector te bieden heeft. De baten van kunst worden nog vaak als ongrijpbaar en zweverig gezien, terwijl deze heel goed te concretiseren (en hiermee te verkopen) zijn. Mijn ambitie binnen het LinC traject is om door reflectie op sector overschrijdend niveau tot het niveau van persoonlijk leiderschap nieuwe verbindingen en perspectieven te ontdekken.

Ellen ter Hofstede

Hoofd Publiek Drents Museum

Van cultuur word ik rijker, net als van het delen van ervaringen. LinC zorgt voor de verbinding, de inspiratie en gezamenlijke ambities.

Ernest Verhees

Hoofd bureau dienstverlening Gemeente Nijmegen, Regionaal Archief Nijmegen

Door onverwachte verbindingen en oplossingen van mensen uit andere culturele sectoren verwacht ik met Leiderschap in Cultuur meer creativiteit en kennis te ontwikkelen om de juiste antwoorden te vinden voor de uitdagingen van cultuurhistorische instellingen, zoals relevant blijven in een digitale wereld zonder dat dat ten koste gaat van de historische sensatie van het contact met het fysieke erfgoed.

Femke Lutgerink

Artistiek leider FOTODOK

Waar ik aan zou willen werken is het helder en precies zijn over mijn boodschap, doel en bijdrage aan het culturele landschap en daarmee aan de maatschappij. Het vinden van een eigen stem is belangrijk, omdat ik daarmee het beste kan overbrengen waarom ik doe wat ik doe. Het tegelijkertijd onderkennen van de noodzaak om je te organiseren, samen op te trekken en mensen aan te trekken die voor mijn/onze boodschap kunnen staan in bijvoorbeeld de politieke arena, zie ik als een uitdaging. Experimenteren op het gebied van ondernemerschap, onderzoek naar synergie door (verregaande) samenwerking en nieuwe modellen ook.

Gabbi Mesters

Projectleider subsidieregeling Ouderenparticipatie FCP / Projectleider EU-programma Long Live Arts

Bob Collins, voorzitter van de Noord-Ierse Arts Council vatte het tijdens de EU Conferentie Long Live Arts heel kernachtig samen: “Everybody is Young at Art”. Kunst en cultuur zouden wijd toegankelijk moeten zijn voor liefhebbers van alle leeftijden. Binnen onze culturele sector ligt de nadruk vooral op jongeren terwijl ouderen een steeds groter deel van de bevolking uitmaken. Ik wil me inzetten om de toegankelijkheid en artistiek-inhoudelijke kwaliteit van kunst & cultuur voor mensen boven de 65 jaar te vergroten. Juist het LinC netwerk is een mooi instrument om spannende kruisbestuivingen en intergenerationele ontmoetingen tussen kunstliefhebbers, kunstenaars en kunstinstellingen tot stand te brengen om dit proces verder aan te jagen.

Inge Zeilinga

Freelance uitvoerend producent

Ik ben trots om onderdeel te zijn van deze groep nieuwe aanvoerders binnen de culturele sector. Laten we inspireren, ontdekken, gebruiken, leren, uitbreiden, stilstaan, mengen, luisteren en vooruitkijken.

Jacqueline Schrijver

Directeur Film in Friesland

Samenwerken en delen is het nieuwe leiderschap. Juist voor de cultuursector is ‘samen sterk’ van belang. En: work hard, play hard.

Jacqueline Stolmeijer-Arends

Bestuurssecretaris Het Nieuwe Instituut

‘And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same’. Deze quote van Marianne Williamson uit 1992 geeft aan wat leiderschap voor mij inhoudt: werken vanuit je passie en overtuiging, laten zien wat je kunt en daarmee anderen stimuleren, inspireren en overtuigen hetzelfde te doen en het beste uit zichzelf en de ander te willen halen.

Janelle Moerman

Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Die boodschap moeten we duidelijker uitdragen. Ook veranderingen binnen de culturele sector zelf zijn nodig. Door enthousiasme en creativiteit, cultureel ondernemerschap, samenwerking en innovatie kunnen we die veranderingen tot stand brengen. Met LinC 3 hoop ik te inspireren en geïnspireerd te worden.

Katja Lucas

Programme Manager Dutch Design Week

Samen geloven in de impact van de creatieve industrie en het cross-sectoraal samenwerken. Door cross-overs te stimuleren tussen ontwerpers, experts, beslissers en eindgebruikers ontstaan nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen. Daardoor kunnen we de toekomst een stukje mooier te maken! (Design to improve life)

Klaartje Bult

Programmamanager Creative Europe Desk – Cultuur DutchCulture

Een sterk pleidooi voor cultuur ontwikkelen is in deze tijd essentieel. Ik hoop dat we met elkaar in staat zijn om een krachtig verhaal te ontwikkelen. Binnen het veld is de potentie van cultuur een vanzelfsprekendheid, voor mij is het belangrijk om een groot publiek buiten de sector te overtuigen en te betrekken bij de cultuur.

Kristin de Groot

Artistiek en algemeen directeur Dansateliers

Ik zie LinC als een smakelijk vat vol waardevolle informatie en wijze mensen en ik kijk enorm uit naar (gedeelde) tijd voor reflectie, maar ook uitwisseling over hoe we in het veld met elkaar opereren. Er is veel gebeurd en in beweging gekomen sinds de grote bezuinigingsronde in 2013; ik zie het als een gedeelde verantwoordelijkheid om met zijn allen die beweging er in te houden. Het is essentieel om de openheid en bereidheid tot uitwisseling die is ontstaan, onderdeel te laten zijn en blijven van een toekomstbestendig veld en verder door te ontwikkelen. Hoe kunnen we een inhoudelijk gedeelde visie met productieve en effectieve strategieën verbinden. Zijn we bereid om buiten onze eigen toko’s te denken, zonder dat we aan eigenheid inboeten en hoe doen we dat dan. Dat nieuwe denken, werken en delen vraagt om een andere invulling van leiderschap, waarmee ik me zeer verbonden voel. Dat wil ik creatief-productief maken en kunnen delen met mijn collega’s uit het veld, maar ook met de generatie kunstenaars en aanverwanten met wie ik momenteel werk.

Leo van Hee

Programmeur EYE

Leiderschap in Cultuur gaat voor mij over dynamiek en het bewustzijn van je drijfveren, wat willen we met cultuur bereiken in een voortdurend veranderende wereld? Het delen van kennis, opinies en bovenal verrassende ontmoetingen met mijn collega’s binnen LinC is waar ik naar uitkijk!

Linda Mol

Hoofd Presentatie Het Scheepvaartmuseum

Door het aangaan van disipline-overschrijdende, (inter)nationale samenwerking kan de culturele wereld zich veel meer op de kaart zetten, niet alleen bij jongeren, maar ook bij andere doelgroepen. Deze aanpak vereist een flexibel soort leiderschap, waarbij het gaat om de ‘som der delen’ en niet om het overschaduwen van de een door de ander.

Maaike van Langen

Artistiek leider Rotterdam Circusstad

Ik kijk ernaar uit om in met LinC met gedreven collega’s met bergen ervaring toe te werken naar nieuwe visies over wezenlijke veranderingen in onze sector en hoop op die manier op termijn iets toe te kunnen voegen, te kunnen inspireren voor het toekomstige beleid. Thema’s die me aan het hart gaan zijn het spanningsveld tussen verzakelijking en de inhoud, spanning tussen ‘vraag en aanbod’ vermarkting en cultuur die er ‘gewoon mag zijn’, vragen over de ‘volhoudbaarheid’ van de passie versus het je zeven slagen in de rondte werken. Maar vooral de onophoudelijke bevlogenheid over de schoonheid, vervreemding, verbeelding en de troost van kunst en cultuur (en in mijn geval specifiek het circus) met zoveel mogelijk mensen te willen delen. En dat vanuit een perspectief dat voorbij onze landsgrenzen reikt.

Marieke Vegt

Directeur/bestuurder K&C

Goede leiders geven vertrouwen en gunnen anderen ruimte om te excelleren en innoveren. De kunst van een goed leider is op het juiste moment de juiste strategische partners te kiezen.

Mariëtte Maaskant

Hoofd marketing en communicatie Kunsthal Rotterdam

Ik geloof hartstochtelijk in de kracht van kunst en cultuur. Schoonheid, passie, creativiteit, zelfontplooiing en creëren: de culturele sector biedt in al haar verschijningsvormen − literatuur, muziek, theater, musea, cursussen, educatie en nog veel meer − een enorme verrijking in het leven. Vanuit die kracht met elkaar werken aan een sector die mee kan bewegen met de tijd en inspeelt op nieuwe ontwikkelingen, op inhoudelijk, economisch en organisatorisch vlak, is een fantastische uitdaging. Dat vraagt om scherp aan de wind zeilen, cultureel ondernemerschap en offers brengen. LinC is voor mij nieuwe inzichten opdoen, samenwerken met andere professionals, buiten de gebaande paden denken en vooral ook doen!

Marjorie Boston

Executive Artistic Director RIGHTABOUTNOW INC.

Diversiteit is de krachtigste bron van culturele identiteit, maatschappelijke verandering en innovatie. Mijn focus ligt daarom op de artistieke stemmen uit de grote steden, de stemmen van nu, multidisciplinair, nationaal en internationaal. Dit is geen cosmetische missie, maar een missie vanuit diepe overtuiging. Eén waarvan ik me heel bewust ben dat het niet altijd begrepen wordt. Ik ben me heel bewust dat ‘multiculti’ (nog) niet voor iedereen een vanzelfsprekend gegeven is en dat het een nieuwe manier van denken is. Met mijn leiderschap in cultuur wil ik de mentaliteit verrijken binnen de podiumkunsten. Daarin wil ik een generator zijn die diversiteit een onmisbaar onderdeel wil laten worden van het culturele landschap in Nederland.

Marlies Timmermans

‘Intuïtie wijst de richting, vakmanschap doet de rest’
Marten Scheffer / aquatisch bioloog, Spinozalaureaat én musicus

Zonder intuïtie & verbeeldingskracht geen leiderschap, zeker in deze complexe tijd. Ik hoop dan ook dat we naast het uitwisselen van kennis en toepassen van theoretische modellen ook de intuïtie een serieuze plek durven geven. Dan ontstaan de beste ideeën.

Marthe de Vet

Hoofd Educatie Van Gogh Museum

Cultuur verrijkt mensen: het roept emoties in je op, zet je aan het denken, verbindt mensen met elkaar. Culturele organisaties zijn maatschappelijke organisaties. Maar de maatschappij verandert snel. Hoe blijven culturele organisaties relevant, ook voor niet-ingewijden? En hoe moeten we de organisaties daarvoor anders inrichten? Ik hoop dit met LinC beter te begrijpen, en te ontdekken hoe ik een rol hierin kan spelen.

Matthea de Jong

Programmacoördinator Events Prospektor

LinC is een geweldige kans om sectorbreed nieuwe antwoorden en oplossingen te vinden op prangende vragen. Daarbij gaat het voor mij over het vergroten van de impact, het betrekken van diverse publieksgroepen, internationale uitwisseling, en verduurzaming van de sector. Het gaat over grenzen opzoeken en over grenzen heen kijken, over onverwachte vormen en nieuwe verbindingen.

Miriam van Ommeren

Manager Beleid & Financiering en Programmamaker bij Stichting Incubate / zelfstandig schrijver/ redacteur / programmamaker

De cultuursector is, zeker nu, gebaat bij meer flexibiliteit, creativiteit en vindingrijkheid op het gebied van programmering, presentatie, en financiering. Kennisdeling en samenwerking tussen partijen binnen én buiten de sector zijn daarbij onmisbaar. Via LinC wil ik aan deze ontwikkelingen een bijdrage leveren, door mijn kennis en ervaring met anderen te delen en op mijn beurt nieuwe kennis op te doen.

Mirjam Zweers

Hoofd Programmering Het Nutshuis

Kunst en cultuur zijn een onlosmakelijk onderdeel van het leven van alledag, of mensen dit nou bewust of onbewust beleven. Er moeten plekken (in stenen en stoelen of gewoon op straat) en mensen blijven die enthousiasmeren om te experimenteren, bijzondere dingen te maken en onbekende dingen te beleven. Om de vraag hoe dit zou kunnen in de toekomst te beantwoorden is aandacht, discussie en samenwerking nodig. LinC lijkt mij daar een goede plek voor.

Myriam Sahraoui

Mede-oprichter Zina Platform

Het verzamelen, optekenen en zichtbaar maken van andere, nieuwe verhalen en perspectieven is wat ik het liefst doe. Kunst en Cultuur behoort iedereen toe. De diversiteit van Nederland moet een vanzelfsprekende afspiegeling krijgen op alle niveau’s binnen de culturele instellingen. Het is van levensbelang voor de sector om dit onderwerp serieus en liefdevol te blijven omarmen.

Paul Cornelissen

In Vlaanderen zag ik ooit een affiche in een bushokje hangen; “Kunst aan het volk!” Die kreet is me bijgebleven. Zonder volk geen kunst. Zonder kunst geen volk. Ik werk graag aan de verbinding tussen die twee.

Pien van Gemert

Hoofd marketing & communicatie Het Nationale Toneel

Kunst hoort bij het gesprek van de dag!

Pieter de Ruiter

Artistiek leider Dansity Amsterdam

De creatieve drive van de mens en de wil om te communiceren is van alle tijden. De manier waarop de ontwikkeling van kunst en cultuur mogelijk wordt gemaakt en de inhoud ervan wordt beschermd is steeds afhankelijk van de visies en de mogelijkheden van het moment. Elke tijd vraagt om nieuwe instrumenten en ik zie er enorm naar uit om in samenwerking met anderen, met kennis uit het verleden en het heden, te leren van de zoektocht naar antwoorden op vragen voor de toekomst.

Rob Knijn

Kwartiermeester bij The Naked, artistiek leider bij Heden

Cultuur is niet alleen iets wat je op gepaste afstand ervaart, daar maak je deel van uit. Of je nu wilt of niet. Sterker nog: iedereen geeft het zelf ook vorm. Het is onze taak als cultuurbemiddelaar aan die vorm en ervaring richting te geven.

Roosmarijn Ubink

Zelfstandig projectleider culturele sector / mede-eigenaar OR else

Van instellingen in kunst en cultuur wordt steeds meer verwacht dat ze culturele kwaliteit combineren met organisatorische en bedrijfsmatige efficiëntie en cultureel ondernemerschap. Een veeleisende uitdaging. Het is mijn ambitie om door samenwerking en uitwisseling van expertise gezamenlijk een groot sterk cultureel netwerk op te bouwen, dat deze uitdaging succesvol aanpakt.

Sanne Lansdaal

Cultuurscout Noord, CultuurConcreet

Ik wil graag een proactieve en sturende rol hebben in de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden waarbinnen kennis en ervaring worden gedeeld, ruimte voor innovatie wordt gecreëerd en s worden versterkt. Graag zou ik zien dat deuren echt opengezet worden voor andere sectoren en publiek. Leiderschap in Cultuur helpt mij deze ambitie waar te maken.

Simone Hogendijk

Artistiek leider Over het IJ Festival

Naast het uitwisselen van kennis biedt LinC een uitgelezen kans om nieuwe samenwerkingen en verbindingen aan te gaan met de deelnemers, die zowel op individueel niveau, als voor het culturele veld waar wij ons binnen bewegen inspirerend en van groot belang kunnen zijn. Ik zoek in mijn werk naar verbindingen in het klein en groot door lijnen, trajecten en koppelingen te maken of veroorzaken voor en tussen theatermakers, kunstenaars, publiek en partijen uit zowel de cultuur als de rest van de maatschappij. Altijd startend vanuit de inhoud en artistieke noodzaak hiervoor. Ik geloof dat dit kunst en cultuur behalve zoveel mogelijk (financiële)ruimte, ook een breder draagvlak geeft en de mogelijkheid tot verdieping en (talent)ontwikkeling, hetgeen momenteel essentieel is om de kunst bloeiend te houden.

Thomas Royé

Zakelijk leider Dood Paard

Het artistieke mogelijkmaken onder gezonde financiële condities. Altijd opzoek naar nieuwe samenwerkingen, financieringsbronnen en publiek. Hierbij een gezonde en uitdagende verhouding te creren tussen artistiek en zakelijk.

Tijn Pieren

LinC staat voor mij voor het stimuleren van creatieve verbintenissen en verdere professionaliteit in een sector met veel passie, op zoek naar meer marktgericht denken met ‘stijl’.

Tim Vermeulen

Eigen bedrijf (Making Public), o.a. programmamanager Leeuwarden Fryslân 2018 en Dutch Design Week

De afgelopen jaren is veel gesproken over de bijdrage die kunst, cultuur en creatieve makers kunnen leveren aan de samenleving, economie en de taaie vraagstukken voor de toekomst. Maar in de cultuurwereld zelf is weinig aandacht geweest voor wat diezelfde makers en kunstenaars kunnen betekenen voor de modellen, vraagstukken, en formats van culturele instellingen. Ik ben benieuwd wat die creatieve denkers ons als sector kunnen brengen en hoe die nieuwe cultuurwereld vorm kan krijgen.

Tom van Nouhuys

Directeur Forteiland Pampus

De culturele sector staat voor grote uitdagingen: Meer ondernemen met minder geld; innovatiever worden, zonder afbreuk te doen aan inhoud; met toegenomen concurrentie, meer samenwerken; en de wens van de consument centraal stellen, maar niet ten koste van ‘het eigen verhaal’.  Dat vraagt om reflectie en leiderschap, zeker bij die organisaties in de sector die relatief kwetsbaar zijn. Een mooie uitdaging voor het programma van LinC.

Zeus Hoenderop

Zeus Hoenderop

Zelfstandig cultuurprofessional

Voor de kunst en cultuursector is het van essentieel belang om te bouwen aan een internationale infrastructuur waarin ontmoeting, samenwerking, netwerken, positionering en zichtbaarheid voor een nieuwe generatie kunstenaars centraal staan.