Deelnemers LinC 4

Hieronder staat de vierde groep die het LinC-programma heeft doorlopen.

Andrea van Wingerden

Zakelijk directeur Festival Cement

Ik wil me focussen op de unieke kwaliteiten van creatieve processen en de mensen erachter die de kunsten naar buiten toe meer betekenis en ‘smoel’ kunnen geven. Met de passie, de creativiteit, de veerkracht en de toewijding die ik elke dag ontmoet, kunnen we nog zoveel meer mensen nieuwsgierig naar en medeverantwoordelijk maken voor kunst. In LinC hoop ik inspiratie en materiaal te verzamelen voor een strategie om dit kapitaal beter in kaart te brengen, over het voetlicht te brengen en te benutten. Voor mijzelf is dit programma een uitgelezen kans om mijn eigen stijl en visie te toetsen aan anderen en daarvan te leren.

Anna Tiedink

Hoofd Educatie Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Mijn stip op de horizon gaat over krachtige samenwerkingen met culturele en niet culturele partners. Over samenwerkingspartners die over hun eigen schaduw heenstappen, elkaar versterken en dat doen op een manier en een locatie waar de impact op de bezoeker/deelnemer het grootst is.

Anne Houwing

Zakelijk directeur Theater Oostblok

De kunstsector vraagt om leiders die niet krampachtig vasthouden aan het oude, maar kansen zien en zoeken in het nieuwe. Leiders die over de belangen van individuele instellingen heen kijken, innoveren, samenwerken en initiëren.

Birte ten Hoopen

Senior medewerker Publiek en Educatie Rijksmuseum

En….actie!

Diederik Hoekstra

Manager marketing VPRO

De culturele sector moet zijn maatschappelijke rol nadrukkelijker pakken en zichtbaarder maken. Met de deelnemers aan LinC kunnen we hierin bepalend zijn en het voortouw nemen, zowel inhoudelijk, zakelijk als in beeldvorming.

Femke Haijtema

Hoofd Publiek & Presentaties Keramiekmuseum Princessehof en Fries Museum

Cultuur is wat ons mens maakt. Kunst laat me in andermans schoenen lopen en erfgoed verbindt me met de mensen die ons voorgingen. Die verrijking is wat mij drijft. Ik geloof in het belang en de levensvatbaarheid van onze cultuursector. Maar hoe kunnen we onze impact vergroten? LinC geeft me de aanzet: van elkaar leren en meer samenwerken.

Floor Margarita Cornelisse

Menselijk en sociaal kapitaal zijn in te zetten voor de ontwikkeling van nieuwe producten en processen die innovatief en op den duur winstgevend maar bovenal duurzamer zijn. Onderliggend hieraan vraag ik me af hoe het sociale stelsel zich in de toekomst vormgeeft en hoe wij daar vanuit de culturele sector aan gaan bijdragen.

Fokka Deelen

Artistiek Leider Stichting Powerboat / Willem de Kooning Academie

Voor mij biedt kunst en theater tijd en ruimte. Een tijdelijke werkelijkheid waarin je dingen kan uitproberen, experimenteren, jezelf kan laten verrassen of meeslepen. Waar je kan improviseren of leren improviseren. Je flexibiliteit trainen, je grenzen checken en aftasten. Door een situatie te creëren waar je wordt ondergedompeld. Je het handelen van anderen en van jezelf ziet en meemaakt. Een plek waar je kan kiezen of je er in springt of meer observeert. Maar waar je geestelijk en fysiek betrokken bent, onontkoombaar in de zachtste zin van het woord. Zal de ervaring lang blijven kleven, een fysieke herinnering. Ik zou graag een beweging zien waarbij kunst en theater een ‘podium’ vindt op diverse plekken en op vernieuwende manieren, voor verschillende mensen om de betrokkenheid en de impact te vergroten.

Gemma Boon

Projectleider digitale museum Rijksmuseum Twenthe

Een sterke visie hebben, leiderschap tonen en tegelijkertijd oog blijven houden voor mijn omgeving en mijn eigen diepere waarden, dat is wat ik wil. LinC4 geeft me de kans om te onderzoeken hoe ik invulling kan geven aan mijn ambities.

Hans van Rijsbergen

Kunst kan, volgens mij, een rol spelen in onze reflectie op de wereld, in het voeden van creativiteit en daarmee uiteindelijk in het vergroten van het levensgeluk. Dan heeft kunst niet alleen invloed op het eigen leven maar ook op de naaste omgeving en soms zelfs op het grotere geheel. Ik wil met de organisatie en de deelnemers van LinC onderzoeken hoe we kunst en cultuur die voorname plek geven in het leven van mensen en organisaties.

Ineke Lindner

Directeur Villa Zebra

Een sterke, onafhankelijke en algemeen gewaardeerde kunstensector is een groot goed. In mijn eigen werk wil ik hier graag aan bijdragen. Linc4 is een geweldige kans om samen met vakgenoten te reflecteren, van elkaar te leren en elkaar te inspireren, om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan een stevig cultuurlandschap met mooie vergezichten.

Inge Imelman

Hoofd programmering Schouwburg de Lawei

Kunst & cultuur behoort steeds meer tot het maatschappelijke, sociale domein. De sector kan (nog) meer bijdragen aan andere beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld (creatieve) innovatie en duurzaamheid. Cultuur en cultuureducatie leveren een belangrijke bijdrage aan de 21e-eeuwse vaardigheden. Tegelijkertijd moeten we er als sector voor waken dat we de spiegel blijven. De gidsfunctie moet w/meer op de agenda komen te staan. Kunstenaars moeten hun autonomie behouden. Er moet ruimte zijn voor experiment. Wetenschap, cultuur en (innovatief) bedrijfsleven kunnen van elkaar leren en op inspirerende wijze aan elkaar bijdragen. Ik wil de verschillende sectoren graag aan elkaar verbinden en ruimte creëren voor creatieve ontwikkelingen.

Iwana Chronis

Nu het wereldnieuws ons bereikt in een veelvoud van gefragmentariseerde beelden, is de behoefte aan context en reflectie alleen maar groter geworden. Cultuur heeft de kracht én de taak om deze maatschappelijke context te bieden, ons wereldbeeld te verbreden en onze vooroordelen te nuanceren. Leiderschap in cultuur betekent voor mij het aangaan van deze verantwoordelijkheid.

Jacqueline van der Mark

Hoofd Onderzoek en Presentatie Nationaal Archief

Van leidinggeven naar leiderschap; van manager naar inspirator.

Jarl Schulp

Artistiek directeur Fiber Festival

Kunst en cultuur hebben de bijzondere gave om een alternatief of fundamenteel nieuw inzicht te bieden in onze relatie met een sterk veranderende omgeving. In een maatschappij die gefragmenteerd en in hoog tempo verandert onder invloed van digitale technologie – én zijn vaak onzichtbare drijfveren – biedt kunst een experimentele ruimte om nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen om hierin een eigen richting te bepalen. “Leiderschap in cultuur” betekent dan ook voor mij: Het samenbrengen van mensen met een scala aan vaardigheden en culturele visies met het doel om samen gewenste alternatieve toepassingen en sociale ruimtes te bedenken.

Foto Jarl: Sanja Marusic

Johan Gijsen

De presentatie van kunstuitingen verdient een soortgelijke bezieling, zeggingskracht en vrijzinnigheid als waarmee de kunst gemaakt is.

Jon Heemsbergen

Zakelijk leider We Are Public / zelfstandige

Kunst en cultuur zijn van wezenlijk belang voor een goed functionerende samenleving. In deze tijd van grote veranderingen staan we voor de uitdaging om de positie van cultuur niet te laten verzwakken maar juist te versterken. Hiervoor is een sterke en diverse culturele sector nodig. Met andere voorvechters in de cultuur wil ik op zoek gaan naar kansen om artistieke en zakelijke kwaliteit elkaar optimaal te laten versterken en naar nieuwe manieren om kunst en publiek met elkaar te verbinden.

Karin Sommerer

Hoofd Marketing & Communicatie Stedelijk Museum Amsterdam

Cultuur verrijkt mijn leven. Dat gun ik iedereen.

Foto Karin: Ernst van Deursen.

Koen Brakenhoff

Hoofd Marketing Mauritshuis

Schoonheid en lef!

Foto Koen: Hielco Kuipers, Leiden

Laura Grijns

Regioconservator Gooi en Vechtstreek bij het Singer Museum

Kunst- en cultuur wordt te veel gezien als luxeproduct dat alleen mag bestaan in een hoogconjunctuur. De maatschappelijke functie van cultuur wordt te weinig erkend. Ik zou de positie van kunst en cultuur in de samenleving willen versterken.

Lene ter Haar

Afdelingshoofd presentaties en collectie a.i. SCHUNCK*

Kunst en cultuur is het paradigma bij uitstek om te begrijpen wat om je heen gebeurt. Om, als deel van een lange culturele geschiedenis, je eigen positie te kiezen en je te verhouden tot de actualiteit. Op veelvoudige manieren, met plezier en met passie, en van daaruit in te zetten op toekomstgerichte verandering. Mijn ambitie is het dan ook om in dat opzicht betekenisvolle beelden, verhalen en scenario’s op te sporen, mede vorm te geven en deze voor een groot publiek zichtbaar te maken.

Leontien Wiering

Directeur-bestuurder Het Klooster Woerden

Het belang van kunst voor de samenleving is groot. Desondanks staat de subsidiëring ervan uit publieke middelen onder druk. Met de vele oorspronkelijke denkers en creatieve geesten die in de sector werkzaam zijn kunnen we tot nieuwe ideeën en concepten komen die de plek van kunst en cultuur in de samenleving verstevigen. Het is goed om daarbij kritisch kijken naar waar vaste waarden, tradities en bestaande structuren ons in de weg zitten. Door in beweging te blijven houden we verbinding met onze omgeving.

Lodewijk Reijs

Eigenaar Het Reijsbureau

Goede kunst kan ervoor zorgen dat de manier waarop je de werkelijkheid ervaart verandert.

Lonny van Ryswyck

Co-founder Atelier NL

Feal The Fear And Do It Anyway

Maike Fleuren

Artistiek en zakelijk leider productiehuis Oost-Nederland / De Nieuwe Oost

Kijk voorbij de horizon. Waar gaan we heen en wat gaan we doen? Onderweg maak je constant afwegingen en zoek je naar de juiste keuzes. Wat bij mijn werkwijze past is samenwerking, hierin vind je meer dan de som der delen. Heldere communicatie, zeg wat je doet en doe wat je zegt. En onderbuikgevoel, negeer nooit je gut feeling.

Foto Maike: Cyril Wermers

Maritska Witte

Algemeen directeur De Pit

In een wereld waarin verschrikkelijk veel gebeurt en de meningen over elkaar heen buitelen is het belangrijk af en toe via het hoofd van iemand anders te denken. Om inzichten en vergezichten aangereikt te krijgen, uit zo veel mogelijk verschillende hoeken van de samenleving. Om misschien wel gelouterd in je eigen hoofd terug te keren. Ik geloof dat kunst en cultuur kunnen bijdragen aan de zoektocht van de jonge mensen met en voor wie ik werk naar zichzelf en hun verhouding tot de ander en de wereld om hen heen. Julian Barnes zei in de Volkskrant: “Er is zoveel in de wereld dat angstaanjagend is, betekenisloos, idioot; je moet er een zin aan geven. Kunst doet dat.”

Melody Deldjou Fard

Laten we durven verder kijken dan wat we al weten.
Laten we experimenteren, verbinden, en nieuwe perspectieven ontdekken.
Laten we samen kiezen voor verandering!

 

Mieke Franssen

Leiderschap is voor mij geen plaats of titel maar bestaat uit dromen, kijken, luisteren, leren, kiezen en samen waarmaken.

Mohamed Mahdi

Directeur El Hizjra

Never cover any road a second time
– Ibn Batuta

Noël Fischer

Artistiek leider / regisseur NTJong

Samen zorg dragen voor het publiek van de toekomst.

Norman van Dartel

Zakelijk leider Splendor

Paul Knieriem

Freelance regisseur Toneelmakerij / Toneelschuur

De komende periode ga ik mij voorbereiden op een nieuwe stap in mijn carrière. Ik hoop dat Leiderschap in Cultuur mij hierbij kan helpen.

Rineke Marwitz

Directeur-bestuurder De Kunstbeweging

Het creëren, uitvoeren en beleven van kunst en cultuur weerspiegelt de innerlijke kant van ieder mens, jong of oud. Mijn passie is aan dit proces te kunnen bijdragen. Daarom LinC 4: inspireren en geinspireerd worden!

Rinske Hordijk

Openheid, samenwerking en verbinding: dat staat voor mij centraal in het cultureel leiderschap van dit moment. Ik zie mezelf als een bemiddelaar tussen musea onderling, tussen musea en het publiek en tussen musea en nieuwe partners zoals omroepen en festivals. Mogelijkheden creëren voor anderen en mensen met elkaar verbinden vanuit een gezamenlijke passie voor kunst: daar ligt mijn kracht. Via LinC hoop ik nog beter te ontdekken welke rol en vorm van leiderschap het beste bij me past.

Stephanie Hermes

Dagelijkse & artistieke leiding Haags Theaterhuis / Teamleider Servicecentrum Cultuurparticipatie CultuurSchakel

De behoefte aan culturele expressie ligt in het DNA van elk mens, dit verbindt ons, hierin kunnen we elkaar vinden. Enthousiasme, het open staan voor nieuwe ideeën en het zien en benutten van kansen zijn voor mij het kompas.

Suzy Blok

Algemeen & artistiek directeur Dansmakers Amsterdam

Mijn drijfveer en ambitie is om bij te dragen aan het vergroten van draagvlak voor kunst en cultuur. Mensen inspireren om te vernieuwen, reflecteren, grenzen verleggen, nieuwe perspectieven zoeken, werkelijk ervaren en zien, in het nu zijn. Leiderschap in cultuur is verbinden en delen van deze passie.

Foto Suzy: Diana Blok

Wijbrand Schaap

Voorzitter/hoofdredacteur Coöperatief Cultureel Persbureau UA

Er zijn veel misverstanden over samenwerken. Als die gaan over wat je er zelf in investeert en wat je ervoor terugkrijgt, is de samenwerking gedoemd. Samenwerken is samenwerken, en vereist een andere kijk op eigenbelang. De uitdaging is: voor ogen houden wat je er samen bij te winnen hebt, ook, en eigenlijk vooral als je belangen soms tegengesteld zijn.

Willem Bongers-Dek

Adjunct-directeur Vlaams-Nederlands Huis deBuren

De cultuursector is ingebed in een breder maatschappelijk veld waarin de laatste decennia diverse, vaak tegenstrijdige verschuivingen zijn opgetreden. Neem bijvoorbeeld de hang naar eenmalige ervaringen én de behoefte om cultuurconsumptie af te stemmen op de eigen tijdsindeling. Of kijk naar de hortende en stotende verschuiving van ‘zware’ en grote gemeenschappen (natie, religie, seksuele voorkeur) naar ‘lichtere’ en kleinere gemeenschappen (stadsidentiteit, mindfulness, gendergerelateerde en seksuele hybriditeit). Daarnaast leidt de marktgestuurde meritocratie aan de makerskant tot een nieuw precariaat en aan de publiekskant tot het voortbestaan van traditionele en het ontstaan van nieuwe uitgesloten groepen. De taak van een leider in cultuur is doorlopend inspelen op deze veranderingen zonder zelf altijd modieus te willen zijn.

Foto Willem: Marianne Hommersom

Willem Jaap Zwart

Directeur-bestuurder Concordia Kunst & Cultuur

Als meewerkend voorman van een multidisciplinaire kunstinstelling lever ik graag een bijdrage aan de innovatie van de culturele sector op de thema’s ondernemerschap, publieksparticipatie en maatschappelijke betrokkenheid.

Wouter van Balveren

Leiderschap in cultuur is voor mij onder andere het faciliteren van samenwerken met- en (kennis) delen tussen cultuurclubs onderling, partners binnen het sociale domein en private ondernemingen. De klant moet daarbij centraal staan en in deze tijd vraagt dat een flexibel soort leiderschap.  Door samenwerking kan de cultuursector zich steviger profileren en de klant blijven verrassen, verrijken en verleiden.